``เราให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของคุณ เป็นอันดับหนึ่งสำหรับเรา``

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

          เมื่อท่านดำเนินการชำระเงินค่าสินค้าและทางร้านได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินดังกล่าวว่าถูกต้องแล้ว (ยกเว้นเมื่อท่านเลือกวิธีการชำระเงินเป็นบริการเก็บเงินปลายทาง) ทางร้านจะดำเนินการจัดเตรียมสินค้าโดยมีระยะเวลา 1-2 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์ ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากทางร้านต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมสินค้านานกว่าปกติ ทางร้านจะดำเนินการติดต่อผู้ซื้อผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับร้านค้า ณ ขณะที่ท่านทำรายการสั่งซื้อสินค้า เพื่อแจ้งให้ทราบก่อนวันครบกำหนดดำเนินการจัดส่ง หลังจากร้านค้าดำเนินการจัดส่งสินค้าแล้ว จะแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุให้ทราบผ่านอีเมล์ของท่านที่ได้ให้ไว้ ณ ขณะที่ท่านทำรายการสั่งซื้อสินค้า หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่ได้ตกลงไว้ในภายหลัง (หากมี) หลังจากร้านค้าดำเนินการจัดส่งสินค้าและแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุให้ทราบแล้ว หากลูกค้ายังไม่ได้รับพัสดุภายใน 5 วันทำการของบริษัทขนส่ง ให้รีบติดต่อร้านค้าเพื่อแจ้งให้ร้านค้าทราบ ร้านค้าจะรีบดำเนินการติดตามพัสดุให้ท่านกับบริษัทขนส่งโดยเร็วที่สุด

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

          การยกเลิกคำสั่งซื้อ ผู้ซื้อจะต้องแสดงเจตจำนงในการยกเลิกคำสั่งซื้อแก่ร้านค้า ผ่านช่องทางการติดต่อของร้านค้าก่อนที่ร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งพัสดุ (โดยยึดวันจัดส่งพัสดุที่ระบุไว้ในใบวางบิลใบจัดส่งสินค้าของร้านเป็นหลัก)

          หากลูกค้ามีการยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากร้านค้าดำเนินการจัดส่งพัสดุ ร้านค้าจะหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ได้แก่ ค่าบริการขนส่งสินค้า (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง) และค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจัดส่งสินค้า มูลค่า 50 บาท/คำสั่งซื้อ และค่าธรรมเนียมในการยกเลิกคำสังซื้อ 30 บาท โดยหักจากยอดชำระเงินค่าสินค้าของท่าน เมื่อพัสดุของคำสั่งซื้อที่ลูกค้ายกเลิกถูกจัดส่งไปยังลูกค้า ลูกค้าจะต้องปฏิเสธการรับพัสดุและให้พัสดุดังกล่าวตีคืนกลับมายังร้านค้าภายใน 7 วันทำการ (นับตั้งแต่วันปฏิเสธรับพัสดุ) หรือในกรณีที่ลูกค้ายินยอมรับพัสดุไปแล้ว จะต้องจัดส่งพัสดุดังกล่าวคืนร้านค้าในสภาพสินค้าที่สมบูรณ์ ครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้  “ผู้รับพัสดุ : โรงงานเครื่องแกงแม่พร, ที่อยู่ : 113/57 ม.6 ซ.เสม็ดเรียง 3 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000” โดยจัดส่งภายใน 7 วันทำการของบริษัทขนส่ง (เริ่มนับในวันถัดไปหลังจากรับพัสดุ) ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องดำเนินการแพ็คสินค้าให้แน่นหนา ไม่ให้สินค้าได้รับความเสียหายขณะขนส่งกลับมายังร้านค้า มิเช่นนั้นร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินในทุกกรณี และหากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินในทุกกรณี

การยกเลิกคำสั่งซื้อในช่องทางบริการเก็บเงินปลายทาง ผู้ซื้อจะต้องแสดงเจตจำนงในการยกเลิกคำสั่งซื้อแก่ร้านค้าก่อนร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งพัสดุ (โดยยึดวันจัดส่งพัสดุที่ระบุไว้ในใบวางบิลใบจัดส่งสินค้าของร้านเป็นหลัก) หากพัสดุถูกจัดส่งออกจากร้านค้าแล้วผู้ซื้อจะต้องยินยอมรับพัสดุ หากผู้ซื้อไม่สะดวกที่จะรับพัสดุในวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าเข้าจัดส่งพัสดุ สามารถบอกแจ้งหรือขอเลื่อนการจัดส่งกับเจ้าหน้าที่จัดส่งพัสดุได้โดยตรง หากผู้ซื้อไม่ยินยอมรับพัสดุและพัสดุดังกล่าวถูกตีกลับมายังร้านค้า ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการเก็บเงินปลายทางแก่ผู้ซื้อท่านดังกล่าวในครั้งถัดไปโดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวผู้ซื้อล่วงหน้า สิทธิ์ของผู้ซื้อในการใช้บริการเก็บเงินปลายทางท่านดังกล่าว จะสามารถกลับมาใช้บริการได้อีกครั้งเมื่อผู้ซื้อทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านการโอน หรือ ชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิต และคำสั่งซื้อดังกล่าว ไม่มีการยกเลิก/ขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

เงื่อนไขเปลี่ยนหรือการคืนสินค้า

          สินค้าที่สั่งซื้อไม่สามารถคืนได้โดยสาเหตุ เปลี่ยนใจ/ไม่ต้องการ หรือได้รับความเสียหายจากบริษัทขนส่ง กล่องบรรจุภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ได้รับการเปิดออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินในทุกกรณี หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ก่อนการสั่งซื้อสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์ไอดี @maephorn

          ในกรณีที่สินค้าที่สั่งซื้อผิดประเภท/ผิดขนาด/ไม่ครบถ้วน ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือจัดส่งเพิ่มเติมโดยไม่คืนเงินค่าสินค้าในทุกกรณี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. เมื่อผู้ซื้อทราบว่าสินค้าที่ได้รับจากการสั่งซื้อเป็นสินค้าที่ผิดประเภท/ผิดขนาด/ไม่ครบถ้วน ตามรายการสั่งซื้อ ผู้ซื้อจะต้องบอกกล่าวกับร้านค้าผ่านช่องทางการติดต่อของร้านค้าภายใน 7 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์ ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยแนบข้อมูลอันประกอบไปด้วยภาพถ่ายสินค้า/พัสดุ และข้อมูลสินค้าที่ได้รับอย่างไม่ถูกต้อง ผิดประเภท/ผิดขนาดหรือไม่ครบถ้วน
 2. ร้านค้าจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและการจัดแพ็คพัสดุของผู้ซื้อด้วยความโปร่งใส หากตรวจพบข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าจริงตามที่ผู้ซื้อได้แจ้งไว้ ร้านค้าจะรีบเร่งดำเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. ในกรณีที่ร้านค้าจัดส่งสินค้าไม่ครบถ้วน ร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปให้กับผู้ซื้อเพิ่มเติม ภายใน 1 – 2 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์ ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) และจะแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุให้ทราบในข่องทางที่ลูกค้ายื่นเรื่องแจ้งกลับมายังร้านค้า หรือช่องทางที่ได้ตกลงไว้ในภายหลัง
  2. ในกรณีที่ร้านค้าจัดส่งสินค้าผิดประเภท/ผิดขนาด ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการจัดส่งสินค้าดังกล่าว กลับมายังร้านค้าในสภาพสินค้าที่สมบูรณ์ ครบถ้วนตามรายการสินค้าที่ผิดประเภท/ผิดขนาด ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ “ผู้รับพัสดุ : โรงงานเครื่องแกงแม่พร, ที่อยู่ : 113/57 ม.6 ซ.เสม็ดเรียง 3 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000” โดยจัดส่งภายใน 7 วันทำการของบริษัทขนส่ง (เริ่มนับตั้งแต่วันถัดไปหลังจากรับพัสดุ) หากเกินระยะเวลาดังกล่าวร้านค้าจะถือว่าลูกค้ายินยอมรับพัสดุและถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
  3. ผู้ซื้อจัดส่งหลักฐานการจัดส่งพัสดุเป็นใบเสร็จการจัดส่งพัสดุของบริษัทขนส่ง กลับมายังร้านค้าผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ของร้านค้าที่สามารถจัดส่งหลักฐานดังกล่าวได้
  4. หลังจากร้านค้าได้รับพัสดุและทำการตรวจสอบสภาพสินค้าและจำนวนว่าครบถ้วนถูกต้องตามที่ผู้ซื้อได้แจ้งสินค้าผิดประเภท/ผิดขนาดไว้แล้ว ร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วนกลับไปให้กับผู้ซื้อภายใน 1 – 2 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์ ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) และจะดำเนินการคืนเงินค่าจัดส่งพัสดุของผู้ซื้อตามช่องทางที่ได้ตกลงกันในภายหลัง ภายใน 1 – 2 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์ ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เงื่อนไขการขอรับเงินคืน

เงื่อนไขการขอรับเงินคืน

 1. การรับเงินคืนในกรณียกเลิกคำสั่งซื้อ ก่อนร้านค้าดำเนินการจัดส่งพัสดุ (โดยยึดวันจัดส่งพัสดุที่ระบุไว้ในใบวางบิลใบจัดส่งสินค้าของร้านเป็นหลัก)
  1. ในกรณีผู้ซื้อชำระเงินผ่านการโอน : ร้านค้าจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าตามยอดคำสั่งซื้อ โดยหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อมูลค่า 30 บาท/คำสั่งซื้อ โดยช่องทางการคืนเงินจะดำเนินการ โอนเงินกลับเข้าไปยังบัญชีของผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อจะต้องแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อ เพื่อขอรับเงินคืนจากร้านค้า โดยร้านค้าจะดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ซื้อผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารดังกล่าวและจะบอกแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเมื่อดำเนินการคืนเงินสำเร็จภายใน 10 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์ ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อและร้านค้าตอบรับความถูกต้องตามเงื่อนไขและขั้นตอนดังกล่าว มิเช่นนั้นร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินในทุกกรณี
  2. ในกรณีผู้ซื้อชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิต (Visa, Master card, etc.) ร้านค้าจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าตามยอดคำสั่งซื้อ โดยหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการคืนเงินจำนวน 5% ของยอดคำสั่งซื้อที่ชำระเข้ามาซึ่งจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิต/เครดิตของท่าน โดยร้านค้าจะดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ซื้อและจะบอกแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเมื่อดำเนินการคืนเงินสำเร็จภายใน 10 – 45 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์ ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับตั้งแต่วันที่ร้านค้าบอกกล่าวยอมรับการยกเลิกคำสั่งซื้อแก่ลูกค้า มิเช่นนั้นร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินในทุกกรณี
  3. ในกรณีที่ผู้ซื้อเลือกวิธีการชำระเงินปลายทาง ไม่มีการคืนเงินในทุกกรณีและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการเก็บเงินปลายทางแก่ผู้ซื้อในครั้งถัดไปโดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า สิทธิ์ของผู้ซื้อในการใช้บริการเก็บเงินปลายทาง จะสามารถกลับมาใช้บริการได้อีกครั้งเมื่อผู้ซื้อทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านการโอน หรือ ชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิต และคำสั่งซื้อดังกล่าว ไม่มีการยกเลิก/ขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
 2. การรับเงินคืนในกรณียกเลิกคำสั่งซื้อ หลังจากร้านค้าดำเนินการจัดส่งพัสดุแล้ว (โดยยึดวันจัดส่งพัสดุที่ระบุไว้ในใบวางบิลใบจัดส่งสินค้าของร้านเป็นหลัก)
  1. ในกรณีผู้ซื้อชำระเงินผ่านการโอน : ร้านค้าจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าตามยอดคำสั่งซื้อ โดยหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อมูลค่า 30 บาท/คำสั่งซื้อ และ/หรือหักค่าบริการขนส่งสินค้า (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง) และค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจัดส่งสินค้า มูลค่า 50 บาท/คำสั่งซื้อ โดยช่องทางการคืนเงินจะดำเนินการ โอนเงินกลับเข้าไปยังบัญชีของผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อจะต้องแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อ เพื่อขอรับเงินคืนจากร้านค้า โดยร้านค้าจะดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ซื้อผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารดังกล่าวและจะบอกแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเมื่อดำเนินการคืนเงินสำเร็จภายใน 10 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์ ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อและร้านค้าตอบรับความถูกต้องตามเงื่อนไขและขั้นตอนดังกล่าวและหลังจากที่ร้านค้าได้ทำการตรวจรับพัสดุที่ตีกลับ หรือพัสดุที่ลูกค้าจัดส่งคืนให้กับร้านค้าในสภาพสินค้าที่สมบูรณ์ ครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อแล้วเท่านั้น มิเช่นนั้นร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินในทุกกรณี
  2. ในกรณีผู้ซื้อชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิต (Visa, Master card, etc.) ร้านค้าจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าตามยอดคำสั่งซื้อ โดยหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการคืนเงินจำนวน 5% ของยอดคำสั่งซื้อที่ชำระเข้ามา และ/หรือหักค่าบริการขนส่งสินค้า (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง) และค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจัดส่งสินค้า มูลค่า 50 บาท/คำสั่งซื้อ ซึ่งจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิต/เครดิตของท่าน โดยร้านค้าจะดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ซื้อและจะบอกแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเมื่อดำเนินการคืนเงินสำเร็จภายใน 10 – 45 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์ ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับตั้งแต่วันที่ร้านค้าบอกกล่าวยอมรับการยกเลิกคำสั่งซื้อแก่ลูกค้าและหลังจากที่ร้านค้าได้ทำการตรวจรับพัสดุที่ตีกลับ หรือพัสดุที่ลูกค้าจัดส่งคืนให้กับร้านค้าในสภาพสินค้าที่สมบูรณ์ ครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อแล้วเท่านั้น มิเช่นนั้นร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงินในทุกกรณี
  3. ในกรณีที่ผู้ซื้อเลือกวิธีการชำระเงินปลายทาง ไม่มีการคืนเงินในทุกกรณีและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการเก็บเงินปลายทางแก่ผู้ซื้อในครั้งถัดไปโดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า สิทธิ์ของผู้ซื้อในการใช้บริการเก็บเงินปลายทาง จะสามารถกลับมาใช้บริการได้อีกครั้งเมื่อผู้ซื้อทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านการโอน หรือ ชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิต และคำสั่งซื้อดังกล่าว ไม่มีการยกเลิก/ขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
 3. การรับเงินคืนในกรณีที่ร้านค้าจัดส่งสินค้าผิดประเภท/ผิดขนาด/ไม่ครบถ้วน ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือจัดส่งเพิ่มเติมโดยไม่คืนเงินค่าสินค้าในทุกกรณี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. เมื่อผู้ซื้อทราบว่าสินค้าที่ได้รับจากการสั่งซื้อเป็นสินค้าที่ผิดประเภท/ผิดขนาด/ไม่ครบถ้วน ตามรายการสั่งซื้อ ผู้ซื้อจะต้องบอกกล่าวกับร้านค้าผ่านช่องทางการติดต่อของร้านค้าภายใน 3 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์ ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยแนบข้อมูลอันประกอบไปด้วยภาพถ่ายสินค้า/พัสดุ และข้อมูลสินค้าที่ได้รับอย่างไม่ถูกต้อง ผิดประเภท/ผิดขนาดหรือไม่ครบถ้วน
  2. ร้านค้าจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและการจัดแพ็คพัสดุของผู้ซื้อด้วยความโปร่งใส หากตรวจพบข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าจริงตามที่ผู้ซื้อได้แจ้งไว้ ร้านค้าจะรีบเร่งดำเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
   1. ในกรณีที่ร้านค้าจัดส่งสินค้าไม่ครบถ้วน ร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปให้กับผู้ซื้อเพิ่มเติม ภายใน 3 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์ ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) และจะแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุให้ทราบในข่องทางที่ลูกค้ายื่นเรื่องแจ้งกลับมายังร้านค้า หรือช่องทางที่ได้ตกลงไว้ในภายหลัง
   2. ในกรณีที่ร้านค้าจัดส่งสินค้าผิดประเภท/ผิดขนาด ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการจัดส่งสินค้าดังกล่าว กลับมายังร้านค้าในสภาพสินค้าที่สมบูรณ์ ครบถ้วนตามรายการสินค้าที่ผิดประเภท/ผิดขนาด ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ “ผู้รับพัสดุ : โรงงานเครื่องแกงแม่พร, ที่อยู่ : 113/57 ม.6 ซ.เสม็ดเรียง 3 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000” โดยจัดส่งภายใน 7 วันทำการของบริษัทขนส่ง (เริ่มนับตั้งแต่วันถัดไปหลังจากรับพัสดุ) หากเกินระยะเวลาดังกล่าวร้านค้าจะถือว่าลูกค้ายินยอมรับพัสดุและถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน
   3. ผู้ซื้อจัดส่งหลักฐานการจัดส่งพัสดุเป็นใบเสร็จการจัดส่งพัสดุของบริษัทขนส่ง กลับมายังร้านค้าผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ของร้านค้าที่สามารถจัดส่งหลักฐานดังกล่าวได้
   4. หลังจากร้านค้าได้รับพัสดุและทำการตรวจสอบสภาพสินค้าและจำนวนว่าครบถ้วนถูกต้องตามที่ผู้ซื้อได้แจ้งสินค้าผิดประเภท/ผิดขนาดไว้แล้ว ร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วนกลับไปให้กับผู้ซื้อภายใน 3 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์ ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) และจะดำเนินการคืนเงินค่าจัดส่งพัสดุของผู้ซื้อตามช่องทางที่ได้ตกลงกันในภายหลัง ภายใน 1 – 2 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์ ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)