เครื่องแกงแม่พร ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและให้การสนับสนุนสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของทางร้าน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของร้านค้า ร้านค้าขอเรียนว่าเรามีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทํางานของเว็บไซต์ของร้านค้าทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าร้านค้าสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ โดยร้านค้าจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์โดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือและกรณีอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ร้านค้าขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมดและร้านค้าไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่นและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทําการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอกและ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของร้านค้าหรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทําการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนําข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทําการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อร้านค้าและ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด ละเมิด ต่อกฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือร้านค้ามีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ร้านค้าขอสงวนสิทธิ ในการปิดเว็บไซต์ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและร้านค้าไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสมาชิก

ร้านค้า มีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก ร้านค้าจะไม่ทําการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เว้นแต่ว่า ร้านค้ามีความเชื่อที่ดีว่าการกระทําดังกล่าวจําเป็นเพื่อที่จะ

  • ทําตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย;
  • เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของร้านค้า
  • เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของร้านค้า หรือ
  • กระทําเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอื่น

สิทธิตามกฎหมาย

เนื้อหาและส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์นี้ เป็นเนื้อหาอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์ใดโดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเครื่องแกงแม่พร ร้านค้าจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ร้านค้าอาจมีการปรับปรุง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ/หรือ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอให้ผู้ใช้บริการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ รวมถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน